Đấu Mễ Tiên Duyên - update

Chập long động trung tiên nhân miên, nhất miên nhất tỉnh cửu trọng thiên.

Phương giác đan sa đắc tam vị, khước kiến duyên hống dĩ thất luyện.

Thủy hỏa tương tế lô đỉnh công, âm dương giao hối tạo hóa điên.

Sơn ngoại hốt truyện long hổ thanh, vô nhân tri ngã thị chân tiên.

Đây là một cái tùy thân mang theo nửa đấu gạo, xuyên việt qua dị giới tu tiên cố sự
Cảnh giới:
Thuật Sĩ tam trọng
Pháp Sư tam trọng
Tam Hoa Chân Nhân
Triều Nguyên Chân Nhân
Dương Thần Chân Nhân
Phía trên là thành tiên

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Đấu Mễ Tiên Duyên - update - Đấu Mễ Tiên Duyên - update
     
           

Chọn từ chương