Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.
Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam - Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam
     
           

Chọn từ chương