Ta Có Thể Vô Hạn Cường Hóa


Là / không —— phân giải [ Tam Tự kinh ]
Phân giải thành công, thu hoạch được thông dụng văn tự phân biệt
Là / không —— phân giải [ Chu Ung ]
Phân giải thành công, thu hoạch được quần áo X1, vũ khí mảnh vỡ X10, trang sức mảnh vỡ X20, Liệt Hỏa Chưởng
Là / không —— cường hóa [ Liệt Hỏa Chưởng ]
Liệt Hỏa Chưởng 1, Liệt Hỏa Chưởng 2, Liệt Hỏa Chưởng 3. . . Liệt Hỏa Chưởng 10
[ Liệt Hỏa Chưởng ](đại viên mãn): Bàn tay hỏa diễm kháng tính 30
Mặc dù cái này thế giới rất nguy hiểm, nhưng cũng may hắn có một cái siêu cấp máy phụ trợ.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Có Thể Vô Hạn Cường Hóa - Ta Có Thể Vô Hạn Cường Hóa
     
           

Chọn từ chương