Ta Mỗi Tuần Một Cảnh Giới Mới

 keng — tu vi Chuyển Hoán Hệ Thống mở ra 】

Mỗi tuần tùy cơ lấy ra một tu vi.

Tuần trước ta còn ở Tiên Giới trấn áp bát phương, Đồ Thần giết phật.

Tuần này ta nhưng chỉ có thể đàng hoàng ở vườn rau bên trong trồng rau.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Mỗi Tuần Một Cảnh Giới Mới - Ta Mỗi Tuần Một Cảnh Giới Mới
     
           

Chọn từ chương