Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn


☞ “Đại thánh, ngươi vì cái gì đi theo cái kia Tặc Ngốc đi cướp đoạt Linh Sơn a?”

“Ai, một lời khó nói hết a. Lúc trước kia Tặc Ngốc bóp lấy ta cổ hỏi ta, ngươi là theo ta đi Tây Thiên, vẫn là ta tiễn ngươi về Tây Thiên. . .”

“Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi đây?”

“Hắn nói đi về phía tây trên đường sợ đói bụng đến, tùy thân mang một ít lương khô.”

“. . .”

Đây là một cái sung sướng, xấu bụng, một đường đùa bức quét ngang cố sự.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn - Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn
     
           

Chọn từ chương