Vô Thượng Thần Đế

Vạn Thiên đại thế giới, cường giả như rừng.
Một đời Tiên Vương Mục Vân, trùng sinh đến một cái có thụ ức hiếp con riêng trên thân, thề phải quấy phong vân, trở lại đỉnh phong.
Mênh mông Thiên Vực, ai dám tranh phong?
Chư Thiên Vạn Giới, ta chủ chìm nổi! Một thế này, Mục Vân nhất định chưởng ngự vạn giới, đấu phá thương khung!
 

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế
           

Chọn từ chương